Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni"

Facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcţiilor şi al producţiei de materiale pentru construcţii-CONSIMATProiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
“Investeşte în Oameni!”


FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”
Contract de finanţare: POSDRU/161/2.1/G/141733

Descrierea proiectului

Introducere

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD URBAN-INCERC, implementează, începând cu data de 02.05.2014, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta aptitudinile de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă, prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, cu scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilităţii acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenţilor de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.

Grupul ţintă

300 de studenți din învățământul economic (de la universitatea partener P1- Academia de Studii Economice Europene) și din învățământul tehnic (de la universitatea partener P2- Universitatea Tehnică de Construcții București).

Mod de lucru

Grupul țintă selectat își va desfășura activitatea într-un număr de până la 20 de întreprinderi simulate. Intreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și de producția materialelor pentru construcții, urmărindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic.


Achiziţii publice

1. Achiziţie servicii concept grafic materiale publicitare

 • Cerere de ofertă achiziţie servicii concept grafic materiale publicitare - data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)

2. Achiziţie conferinţă de lansare şi de încheiere a proiectului

 • Cerere de ofertă achiziţie conferinţă de lansare şi de încheiere a proiectului - data publicării anunţului: 25.06.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)

3. Achiziţie de servicii auditare financiară

 • Cerere de ofertă achiziţie de servicii auditare financiară - data publicării anunţului: 07.07. (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)

4. Achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă)

 • Cerere de ofertă achiziţie de servicii de contabilitate (expertiză contabilă) - data publicării anunţului: 07.07.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 24.07.2014 (descarcă .pdf)

5. Achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare

 • Cerere de ofertă achiziţie de servicii tipografice; servicii tipărire şi livrare - data publicării anunţului: 23.06.2014 (descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 11.07.2014 (descarcă .pdf)

6. Achiziţie de materiale consumabile

 • Cerere de ofertă achiziţie de materiale consumabile - data publicării anunţului: 10.12.2014(descarcă .doc, descarcă .pdf)
 • Anunţ câştigător contract - data publicării anunţului: 31.12.2014 (descarcă .pdf)

Intreprinderi

Intreprinderi simulate

Firmele simulate în cadrul proiectului vor parcurge etapele specifice metodologiei ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Intreprinderilor Simulate din România) privind înfiinţarea, înscrierea în rețeaua ROCT, funcționarea și relaționarea cu alte întreprinderi simulate din România și din străinătate.

Intreprinderile simulate vor fi organizate din punct de vedere procesual pe cele cinci funcţiuni ale unei firme reale: funcţiunea de cercetare-dezvoltare, funcţiunea comercială, de producţie (de execuţie în cadrul organizaţiilor din domeniul construcţiilor), funcţiunea financiar – contabilă şi cea de resurse umane.

Activităţile din întreprinderile simulate sunt proiectate astfel încât să asigure realizarea unui complex de obiective formative, precum:

 • formarea și dezvoltarea de aptitudini de management privind proiectarea şi aplicarea de politici manageriale de firmă, fundamentarea științifică a deciziilor, crearea și dezvoltarea spiritului de echipă, organizarea muncii managerilor, amplificarea capacității de a conduce în echipă;
 • formarea și perfectionarea aptitudinilor economice ale studenților privind analiza economică a fenomenelor, aprovizionarea tehnico-materială, programarea producţiei, vânzarea produselor etc.;
 • dezvoltarea la participanţii la procesul de pregătire a abordării sistemice a firmei și componentelor sale prin prisma principalelor obiective economice stabilite în viziunea economiei de piață;
 • comprimarea duratei proceselor de perfectionare, ca urmare a simularii intr-o perioada scurta de cateva săptămani a proceselor manageriale si economice care în orice societate comerciala dureaza un an;
 • familiarizarea studenților și cursanților cu aspectele specifice implicate de utilizarea tehnicii informatice în procesele manageriale;
 • furnizarea unui set de indici obiectivi pentru evaluarea nivelului de pregătire al studenților.


În cadrul proiectului au fost înființate următoarele întreprinderi simulate:

 • Betonstahl
 • Inter ASTC
 • Macons
 • Densaga
 • Universal Design
 • Total Construct 15
 • Demo Prefab
 • Armorum
 • Consmat
 • Ideal Construct
 • Masterbuild
 • Construct Building
 • Saio Construct
 • MAN Construct

Toate aceste întreprinderi, cât și fiecare membru al lor vor intra în concursul pentru acordarea premiilor din cadrul proiectului ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT”, conform metodologiei de mai jos.


Link:

Metodologie pentru premierea studenţilor participanţi la întreprinderile simulate din cadrul proiectului “CONSIMAT - Facilitarea tranziției studenților de la scoală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții”Consiliere şi dezvoltare profesională

Participarea la echipele de lucru din cadrul întreprinderilor simulate presupune şi parcurgerea etapei de consiliere şi orientare profesională. In procesul de consiliere și orientare profesională a studenților se va pune accentul pe stimularea autoevaluării acestora, astfel încât să-și poată identifica punctele forte și slabe, iar pe baza acestora să se poată elabora o listă a posturilor compatibile și incompatibile. Pe baza culegerii informațiilor privind calificările, interesele şi valorile studenților vor fi identificate domeniile ocupaționale preferate.


Oportunităţi

Premize

În programele analitice de la ciclul licenţă şi master nu există simulări manageriale complexe sau jocuri de întreprindere care să formeze absolvenţilor facultăţilor de construcţii abilităţi de ordin managerial (adoptarea deciziilor de grup) sau antreprenorial, ceea ce constituie o mare lacună în pregătirea lor profesională, cu evidente dezavantaje pe piaţa muncii.

ISectorul construcţiilor rămâne chiar în condiţiile recesiunii economice, unul din sectoarele cu aport important la formarea PIB (circa 10% din PIB) şi unul dintre principalii angajatori la nivel naţional. Situaţia actuală a forţei de muncă din domeniul construcţiilor şi cel al materialelor de construcţii arată o necorelare a competenţelor dobândite în timpul studiilor de către noii absolvenţi cu dinamica necesităţilor pieţei muncii în domeniu.

Oportunităţi

Prin activitatea studenților de la ciclul licență și master în cadrul întreprinderilor simulate, dar și prin parteneriatul universități – institut de cercetări- asociație a producătorilor de materiale pentru construcții, care are ca scop corelarea sistemului de educație și formare profesională cu necesitățile și dinamica pieței muncii în domeniu, se vor crea premisele dezvoltării aptitudinilor de muncă ale persoanelor aflate în situația de tranziție de la școală la viața activă și, în consecință, îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii.

Aşadar, prin participarea la întreprinderile simulate sunt îndeplinite următoarele nevoi ale grupului ţintă: necesitatea de a dobândi experienţa în lucrul pe diferite posturi din firmele de construcţii si de materiale pentru construcţii; necesitatea de a corela pregătirea din anii de studii cu cerinţele pieţei muncii din domeniu; cadru organizaţional adecvat ş.a.

Din rezultatele anticipate ale proiectului

 • 300 de studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă prin participarea la activități inovatoare în cadrul întreprinderilor simulate;
 • 300 de studenți din cadrul celor două universități partenere vor beneficia de servicii de consiliere profesională și orientare în carieră;
 • 20% dintre studenții sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă vor obține un loc de muncă sau vor participa la cursuri ulterioare;
 • 20 de studenți de la ciclul licență și master care au beneficiat de consiliere/orientare profesională vor găsi un loc de muncă;
 • 280 de persoane care au beneficiat de orientare/consiliere profesională vor continua studiile.


Joburi active în industria construcțiilor/materialelor pentru construcții:


Comunicate de presă

14.07.2014

PROIECT ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT” , contract POSDRU/161/2.1/G/141733Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc, vă invită marți, 15.07.2014, orele 10:00, să participați la Conferința de Lansare a proiectului european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul C1 al Facultății de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, cu sediul în Calea Plevnei 59, Sector 1, București.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”, având o durată de implementare de 18 luni, începând cu data de 02.05.2014.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinile de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic, prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, în scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.

Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc:

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.

Grupul ţintă este format din 300 de studenți din învățământul economic (de la universitatea partener P1- Academia de Studii Economice Bucuresti) și din învățământul tehnic (de la universitatea partener P2- Universitatea Tehnică de Construcții București). Acesta va participa la activităţi de consiliere şi orientare profesională şi ulterior își va desfășura activitatea într-un număr de până la 20 de întreprinderi simulate. Întreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și de producția materialelor pentru construcții, urmârindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic. Prin programul software al proiectului, va fi stimulată interacțiunea dintre studenți în procesul adoptării deciziilor la nivel de firmă. Astfel, va fi simulat în special procesul de management la nivel de firmă de construcții sau de materiale pentru construcții, cu accent pe adoptarea deciziilor de grup multicriteriale.

Din rezultatele propuse, amintim:

 • 300 de studenți din cadrul celor două universități partenere vor beneficia de servicii de consiliere profesională și orientare în carieră
 • 300 de studenți vor fi sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă prin participarea la activități inovatorare în cadrul întreprinderilor simulate
 • 20% dintre studenții sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă vor obține un loc de muncă sau vor participa la cursuri ulterioare
 • 20 de studenți de la ciclul licență și master care au beneficiat de consiliere/orientare profesională vor găsi un loc de muncă
 • 280 de persoane care au beneficiat de orientare/consiliere profesională îşi vor continua studiile.

PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Expert Evenimente și Relații cu Mass-Media Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org

descarcă .pdf ...
31.10.2014

PROIECT CONSIMAT - Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții" Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/141733Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc, anunță începerea activităților primei întreprinderi stimulate constituită la nivelui proiectului european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


Astfel, începând cu luna noiembrie 2014, studenții înscriși vor desfășura activități în cadrul întreprinderii simulate, Betonstahl, unde vor învăța mecanismele înființării unei afaceri, de la pregătirea documentelor necesare privind înființarea, la elaborarea documentelor tip din cadrul unei întreprinderi (contracte de muncă, fișe de post, ștate de plată, pontaje, etc), la realizarea de tranzacții cu alte întreprinderi înregistrate în platforma ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)). In acest fel, aceștia vor căpăta competențe necesare inserției mai rapide pe piața muncii în întreprinderile reale, și își vor forma și dezvolta aptitudini specifice.


Întreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și de producție a materialelor pentru construcții, urmărindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic.


Studenții interesați să participe la activitățile viitoarelor întreprinderi simulate sunt rugați să ne contacteze la adresa de email: office@apmcr.org sau la numărul de telefon 021.321.32.32. De asemenea, pot lua direct legătura cu reprezentanții proiectului din cadrul celor două universități partenere.


PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org
14.12.2015

PROIECT CONSIMAT - Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții" Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/141733Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc, anunță lista studenților premiați, ce au desfășurat activități în cadrul întreprinderilor stimulate constituite la nivelui proiectului european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


Un număr de 22 de studenți au primit premiul pentru cea mai bună întreprindere simulată, iar alți 13 studenți, cu rezultate bune în cadrul celorlalte întreprinderi simulate, au fost de asemenea premiați.


Premiile au fost acordate în baza Metodologiei pentru premierea studenţilor participanţi la întreprinderile simulate din cadrul proiectului “CONSIMAT - Facilitarea tranziției studenților de la scoală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții”.


Nr. Crt. Nume și prenume student
1Dobre Valeriu
2Jotu Mihaela
3Velcu Ștefan Siminel
4Călinescu Iuliana
5Găvan Alexandru
6Secăreanu Ioan Vlad
7Beldica Emanuela
8 Drumen Lucian
9 Dina Elena Loredana
10 Negoiță Adriana Mihaela
11 Gavriliuc Vlad
12 Ene Răzvan Marian
13 Scarlat Sorin Dan
14 Catu Andreea
15 Merlusca Roxana
16 Onu Alexandra Liliana
17 Voica Alina Cristina
18 Nastase Nicoleta
19 Lazar Florin
20 Chivu Luminita Elena
21 Dumitrică Adrian
22 Prisacari Eugeniu
Premii Speciale
23 Mocanu Alexandru
24 Moraru Maria Cristina
25 Drăgan Elena Alexandra
26 Trifu Ștefan Andrei
27 Nicolae Elena Cristina
28 Marza Dana
29 Ionescu Radu Alexandru
30 Vilceanu Victor
31 Nistor Alice
32 Florea Bianca Iustina
33 Manea Ana Maria
34 Niță Simona
35 Mitrică George Adrian

PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org
15.12.2015

PROIECT CONSIMAT - Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții" Contract nr.: POSDRU/161/2.1/G/141733Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc, anunță finalizarea perioadei de implementare a proiectului european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr.2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenție 2.3 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”.


Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic, prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, în scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.


Activitățile derulate în cadrul proiectului au urmărit:

 • o Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 320 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • o Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • o Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • o Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.

Astfel, în perioada mai 2014 – septembrie 2015, în cadrul acestui proiect, au fost desfășurate activități de selecție și consiliere a studenților de la cele două universități partenere, Academia de Studii Economice din București şi UniversitateaTehnică de Construcții București. Studentii selectați au participat la activitățile din cadrul întreprinderilor simulate, iar până la finalul proiectului au fost înființate 14 întreprinderi simulate. Întreprinderile simulate au fost organizate pe specificul firmelor de construcții și de producție a materialelor pentru construcții, urmărindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic.


În cadrul activităților din cadrul întreprinderilor simulate studenții au învățat mecanismele înființării unei afaceri, de la pregătirea documentelor necesare privind înființarea, la elaborarea documentelor tip din cadrul unei întreprinderi (contracte de muncă, fișe de post, ștate de plată, pontaje, etc), la realizarea de tranzacții cu alte întreprinderi înregistrate în platforma ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)). In acest fel ,aceștia au căpătat competențe necesare inserției mai rapide pe piața muncii în întreprinderile reale, și-au format și dezvoltat aptitudini specifice.


La finalizarea perioadei de implementare, cei 320 studenți care au participat la activitățile proiectului au apreciat avantajele pe care le implică lucrul în intreprinderea simulată pentru dezvoltarea lor personală și punerea în practică a cunoștințelor dobândite.


Ca urmare a activității din cadrul întreprinderilor simulate, la finalul proiectului 22 de studenți au primit premiul pentru cea mai bună întreprindere simulată, iar alți 13, cu rezultate bune în cadrul celorlalte întreprinderi simulate, au fost de asemenea premiați.


PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com


ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA este o asociaţie profesională constituită în 1997, ce reprezintă interesele comune ale membrilor săi, principalii producători de materiale pentru construcţii, în faţa autorităţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice şi profesionale din ţară şi din străinătate. La nivelul anului 2013 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 430 milioane euro, ceea ce constituie un indicator relevant despre forţa organizaţiei. De asemenea, APMCR se caracterizează printr-o bogată experiență in domeniul implementării proiectelor, ce au fost destinate sectorului de construcții/ materiale pentru construcții. Mai multe detalii despre activităţile APMCR găsiţi accesând site-ul www.apmcr.org


Apariții în presă

05.01.2016

BURSA CONSTRUCȚIILORPROIECT CONSIMAT - Facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcţiilor şi al producţiei de materiale

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc, anunță finalizarea perioadei de implementare a proiectului european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr.2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", domeniul major de intervenție 2.3 "Tranziţia de la şcoală la viaţă activă".


Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic, prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată, îndomeniul construcțiilor și materialelor de construcții, în scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.


Activitățile derulate în cadrul proiectului au urmărit:

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.


Astfel, în perioada mai 2014 - septembrie 2015, în cadrul acestui proiect, au fost desfășurate activități de selecție și consiliere a studenților de la cele două universități partenere, Academia de Studii Economice din București şi Universitatea Tehnică de Construcții București. Studentii selectați au participat la activitățile din cadrul întreprinderilor simulate, iar până la finalul proiectului au fost înființate 14 întreprinderi simulate. Întreprinderile simulate au fost organizate pe specificul firmelor de construcții și de producți e a materialelor pentru construcții, urmărindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic.


În cadrul activităților din cadrul întreprinderilor simulate studenții au învățat mecanismele înființării unei afaceri, de la pregătirea documentelor necesare privind înființarea, la elaborarea documentelor tip din cadrul unei întreprinderi (contracte de muncă, fișe de post, ștate de plată, pontaje, etc), la realizarea de tranzacții cu alte întreprinderi înregistrate în platforma ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)). In acest fel , aceștia au căpătat competențe necesare inserției mai rapide pe piața muncii în întreprinderile reale, și-au format și dezvoltat aptitudini specifice.


La finalizarea perioadei de implementare, cei 320 studenți care au participat la activitățile proiectului au apreciat avantajele pe care le implică lucrul în întreprinderea simulată pentru dezvoltarea lor personală și punerea în practică a cunoștințelor dobândite.


Ca urmarea activității din cadrul întreprinderilor simulate, la finalul proiectului 22 de studenți au primit premiul pentru cea mai bună întreprindere simulată, iar alți 13, cu rezultate bune în cadrul celorlalte întreprinderi simulate, au fost de asemenea premiați.
15.07.2014

ROMÂNIA LIBERĂFacilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc a lansat proiectul european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», contract POSDRU/161/2.1/G/141733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul C1 al Facultății de Utilaj Tehnologic din cadrul Universității Tehnice de Construcții București, cu sediul în Calea Plevnei 59, Sector 1, București.


Proiectul se înscrie în Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenție 2.3 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”, având o durată de implementare de 18 luni, începând cu data de 02.05.2014.


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea aptitudinile de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic, prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată, în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, în scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.


Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc:

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 300 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.


Grupul ţintă este format din 300 de studenți din învățământul economic (de la universitatea partener P1- Academia de Studii Economice Bucuresti) și din învățământul tehnic (de la universitatea partener P2- Universitatea Tehnică de Construcții București)


Acesta va participa la activităţi de consiliere şi orientare profesională şi ulterior își va desfășura activitatea într-un număr de până la 20 de întreprinderi simulate. Întreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcții și de producția materialelor pentru construcții, urmârindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic.


Prin programul software al proiectului, va fi stimulată interacțiunea dintre studenți în procesul adoptării deciziilor la nivel de firmă. Astfel, va fi simulat în special procesul de management la nivel de firmă de construcții sau de materiale pentru construcții, cu accent pe adoptarea deciziilor de grup multicriteriale.


Din rezultatele propuse se amintesc:

 • 300 de studenți din cadrul celor două universități partenere vor beneficia de servicii de consiliere profesională și orientare în carieră
 • 300 de studenți vor fi sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă prin participarea la activități inovatorare în cadrul întreprinderilor simulate
 • 20% dintre studenții sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă vor obține un loc de muncă sau vor participa la cursuri ulterioare
 • 20 de studenți de la ciclul licență și master care au beneficiat de consiliere/orientare profesională vor găsi un loc de muncă
 • 280 de persoane care au beneficiat de orientare/consiliere profesională îşi vor continua studiile.


PERSOANĂ DE CONTACT: MIU ILEANA CRISTINA, Expert Evenimente și Relații cu Mass-Media Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Tel: 021.321.32.32, Fax: 021.321.12.36, Email: office@apmcr.org; apmcr.org@gmail.com
15.07.2014

UTILAJE & CONSTRUCȚIIAPMCR a finalizat un nou proiect european destinat studenților

Asociația Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică de Construcții București și INCD Urban-Incerc, anunță finalizarea perioadei de implementare a proiectului european «Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT», cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.


Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților din învățământul tehnic și economic, prin participarea la activități inovatoare ce facilitează trecerea de la școală la viața activă prin implementarea metodelor interactive de învățare tip întreprindere simulată, îndomeniul construcțiilor și materialelor de construcții, în scopul creșterii gradului de inserție pe piața muncii și a ocupabilității acestora.


Activitățile derulate în cadrul proiectului au urmărit:

 • Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru un număr de 320 de studenți prin intermediul activității acestora în cadrul întreprinderilor simulate.
 • Creșterea șanselor de inserție pe piața muncii a studenților de la ciclul licență și master de la cele două universități partenere aflați în ipostaza de trecere de la școală la viața activă prin intermediul activității în întreprinderile simulate.
 • Creșterea competenței profesionale și a capacității de integrare în firmele de profil a studenților prin posibilitatea de a aplica în practică, în cadrul întreprinderilor simulate, cunoștințele teoretice dobândite pe parcursul anilor de studii de la ciclul licență sau master.
 • Dezvoltarea parteneriatului universități- institut de cercetări- asociație de producători de materiale de construcții ca mediu prielnic de corelare a sistemului de educație și formare profesională.


Astfel, în perioada mai 2014 – septembrie 2015, în cadrul acestui proiect, au fost desfășurate activități de selecție și consiliere a studenților de la cele două universități partenere, Academia de Studii Economice din București şi Universitatea Tehnică de Construcții București. Studentii selectați au participat la activitățile din cadrul întreprinderilor simulate, iar până la finalul proiectului au fost înființate 14 întreprinderi simulate. Întreprinderile simulate au fost organizate pe specificul firmelor de construcții și de producți e a materialelor pentru construcții, urmărindu-se caracterul interdisciplinar al activităților studenților din învățământul tehnic și economic.


În cadrul activităților din cadrul întreprinderilor simulate studenții au învățat mecanismele înființării unei afaceri, de la pregătirea documentelor necesare privind înființarea, la elaborarea documentelor tip din cadrul unei întreprinderi (contracte de muncă, fișe de post, ștate de plată, pontaje, etc), la realizarea de tranzacții cu alte întreprinderi înregistrate în platforma ROCT (Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România (ROCT)). In acest fel , aceștia au căpătat competențe necesare inserției mai rapide pe piața muncii în întreprinderile reale, și-au format și dezvoltat aptitudini specifice.


La finalizarea perioadei de implementare, cei 320 studenți care au participat la activitățile proiectului au apreciat avantajele pe care le implică lucrul în întreprinderea simulată pentru dezvoltarea lor personală și punerea în practică a cunoștințelor dobândite.


Ca urmarea activității din cadrul întreprinderilor simulate, la finalul proiectului 22 de studenți au primit premiul pentru cea mai bună întreprindere simulată, iar alți 13, cu rezultate bune în cadrul celorlalte întreprinderi simulate, au fost de asemenea premiați.


Galerie foto


Conferinţa lansare proiectConferința încheiere proiect și acordare premii


Întrebări şi răspunsuri

• Cine poate beneficia de oportunităţile oferite în cadrul proiectului “Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul metodelor interactive tip întreprindere simulată în domeniul construcțiilor și al producției de materiale pentru construcții-CONSIMAT”?

De oportunităţile oferite în cadrul proiectului CONSIMAT pot beneficia studenţi din învăţământul tehnic şi economic de la cele două universităţi partenere în cadrul proiectului.

• În ce an de studiu trebuie să fiu ca să pot participa la proiect?

Grupul ţintă include atât studenţi de la ciclul licenţă, cât şi de la programele de masterat organizate de cele două universităţi partenere, respectiv Academia de Studii Economice din București şi Universitatea Tehnică de Construcții București.

• Cum mă pot înscrie la activităţile din cadrul proiectului?

Persoanele interesate se pot înscrie prin următoarele modalităţi:
 • prin transmiterea formularul de înregistrare completat la adresa de email: office@apmcr.org;
 • prin transmiterea formularului de înregistrare completat la numarul de fax: +40-21-3211236;

• În ce domeniu îşi vor desfăşura activitatea întreprinderile simulate?

Întreprinderile simulate vor fi organizate pe specificul firmelor de construcţii si de producţie a materialelor pentru construcţii, urmărindu-se caracterul interdisciplinar al activităţilor studenţilor din învăţământul tehnic şi economic.

• Dacă s-a încheiat proiectul, mă mai pot înscrie la activităţile din cadrul proiectului?


Contact

ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCŢII DIN ROMÂNIAStrada Ing. Vasile Cristescu, Nr. 3, Sect. 2, Bucureşti


Tel. +40-21-3213232; Fax: +40-21-3211236


e-mail: office@apmcr.org


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm sa vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.